Systraskapet

43Helige Franciskus systraskap är en av de kommuniteter som finns i Svenska kyrkan. Systrarna är inspirerade av Franciskus av Assisi och Klara av Assisi och lever enligt samma livsregel som franciskansystrar i den katolska kyrkan.

I Systraskapets Konstitutioner beskrivs dess väsen och mål

Helige Franciskus Systraskap är ett systraskap framvuxet i Svenska kyrkan, med inspirationskällor i det liv som den helige Franciskus och den heliga Klara gestaltat.
Systraskapet består av kvinnor, kallade av Gud att leva i Kristi efterföljd, efter en gemensam livsregel i den franciskanska traditionen, under löften om fattigdom, kyskhet och lydnad.
Systraskapet vill bidraga till ordenslivets förnyelse i Svenska kyrkan och stimulera bönelivet.
Systraskapet har en diakonal inriktning, vill vittna om den kristna tron och vara en helande miljö, som värnar om människovärdet och hela Guds skapelse.
Systraskapet vill levandegöra den kristna traditionens rikedom i Svenska kyrkan, leva i den allmänneliga kyrkans tro och erfarenhet och verka för försoning alla kristna emellan.

Vägen in

Vägen in i systraskapet har samma byggstenar som i de flesta ordnar: den kvinna som funderar över sin kallelse tar kontakt för att närmare lära känna det här sättet att leva och den konkreta gemenskapen. Så småningom kan hon komma som postulant,  för att ungefär ett år leva och arbeta tillsammans med systrarna. Nästa steg är att träda in i systraskapet som novis för två till tre år. Sedan kan hon avlägga löftena om fattigdom, kyskhet och lydnad för tre år, och efter det kan hon avlägga dem för livet. Vid varje steg sker en prövning, för att både hon själv och systraskapet skall kunna urskilja vad som är Guds vilja för fortsättning. När alla är ense om det, kan ett nytt steg tas.